Powiatowy Zarząd Dróg
w Strzyżowie

wyszukiwarka :

czegoś nie możesz znaleźć ? poszukaj

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

DANE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

 

Inspektorem ochrony danych w Powiatowym Zarządzie Dróg w Strzyżowie jestadw. Jakub Curzytek, kontakt: 692 616 480, e-mail kancelaria@adwokatcurzytek.pl

 

INFORMACJADOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiegoi Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osóbfizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnegoprzepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnerozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzaniaPani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tymzwiązanych.

 

1.     Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Zarząd Dróg w Strzyżowie, ul.Łukasiewicza 33, 38-100 Strzyżów,  reprezentowanyprzez Dyrektora, tel. 17 27619 32, e-mail: pzd@strzyzow.un.pl

 

2.     Inspektorem ochrony danych jest adw. JakubCurzytek, z którym można się kontaktować za pomocą adresu e-mailkancelaria@adwokatcurzytek.pl  lub tel.692 616 480. 

 

3.     Pani/Pana dane osobowe w zależności od celubędą przetwarzane na podstawie:

 

a)     art.6 ust. 1 lit. b RODO – w celach związanych z podjęciem niezbędnychdziałań przed zawarciem umowy i realizacją podpisanej umowy,

 

b)     art.6 ust. 1 lit c RODO - w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążącychna Administratorze oraz art. 6 ust. 1lit e RODO – w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznymlub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi wzwiązku z zarządzaniem drogami powiatowymi na terenie Powiatu Strzyżowskiego,obejmującym sprawy z zakresu planowania, budowy i modernizacji, utrzymania iochrony dróg.

 

Daneosobowe wykraczające poza zakres ustawowy mogą być także przetwarzane napodstawie Pani/Pana zgody – art. 6 ust.1 lit a RODO.

 

4.     Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będąpodmioty uprawnione do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa. Dostępdo danych osobowych mogą posiadać także podmioty, realizujące dla administratorausługi np. informatyczne, serwisowe i prawne.

 

5.     Pani/Pana dane osobowe będą przechowywaneprzez okres  wynikający z przepisówkancelaryjno – archiwalnych obowiązujących w Powiatowym Zarządzie Dróg wStrzyżowie.

 

6.     Podanie przez Panią danych osobowych wzależności od celu przetwarzania może być dobrowolne lub może stanowićobowiązek ustawowy.

 

7.     W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danychosobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: 

 

- prawo dostępu do danych osobowych,

 

- prawo do usunięcia danych osobowych,

 

- prawo do sprostowania danych osobowych, 

 

- prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

 

- prawo do przenoszenia danych osobowych,

 

- prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

 

8.     Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargido Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
w przypadku gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jestniezgodne z prawem.

 

9.     W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowychdecyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22RODO ani nie będą profilowane.

 

Zobacz pełną listę aktualności