Powiatowy Zarząd Dróg
w Strzyżowie

wyszukiwarka :

czegoś nie możesz znaleźć ? poszukaj

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strona internetowa Powiatowego Zarządu Dróg w Strzyżowie

Powiatowy Zarząd Dróg w Strzyżowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej strona internetowa Powiatowego Zarządu Dróg w Strzyżowie.

 • Data publikacji strony internetowej: 2011-09-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2011-09-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • nie wszystkie dokumenty pdf są dostępne cyfrowo (dokumenty utworzone poprzez skan dokumentu papierowego, błędy w formatowaniu, brak tekstów alternatywnych);
 • nie wszystkie dokumenty w formatach doc, docx są dostępne cyfrowo (błędy w formatowaniu, brak tekstów alternatywnych);
 • nie wszystkie dokumenty wygenerowane przez inne podmioty są dostępne cyfrowo, ponieważ zostały błędnie przygotowane, bądź zostały przekazane wyłącznie w formie papierowej
 • brak zgodności ze standardem WCAG 2.1

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-10-08
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-10-08

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Renata Kawa.
 • E-mail: pzd@strzyzow.un.pl
 • Telefon: 17 2761932

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Strzyżowie
 • Adres: ul. Łukasiewicza 33 38-100 Strzyżów
 • E-mail: pzd@strzyzow.un.pl
 • Telefon: 17 2761932

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1. Powiatowy Zarząd Dróg w Strzyżowie znajduje się na parterze budynku przy ul. Łukasiewicza33. Wejście do budynku po kilkustopniowych schodach - 6 stopni schodowych, różnica wysokości wynosi 95 cm (ogólnodostępne w godzinach pracy urzędu) - niedostosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową ( brak podjazdu).
2. Obok budynku znajduje się parking ogólnodostępny.
3. W przypadku niemożności dotarcia interesanta (osoby niepełnosprawnej) do urzędu istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego w dogodny dla niego sposób.
4. W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.
5. Nie ma również możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.
6. Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do budynku Urzędu. Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego 
i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Osoba niepełnosprawna jest odpowiedzialna za szkody wyrządzone przez psa asystującego.